Algemene leveringsvoorwaarden van Easy-Flow Software

1 Aanbieding en overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Easy-Flow Software te Panningen, waarbij Easy-Flow Software goederen en/of toepassingen van welke aard ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Easy-Flow Software uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.2 Prijs en betaling.

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd en luiden in EURO (€) tenzij anders aangegeven.
 2. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald, in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Tenzij anders overeengekomen zal opdrachtgever binnen (veertien) 14 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
 3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.
 4. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Easy-Flow Software nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Easy-Flow Software de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
 5. De wettelijke bedenktijd na aankoopdatum of het tekenen van de gebruiksrechtovereenkomst bedraagt 7 werkdagen.


3 Prijswijziging.

Easy-Flow Software behoudt zich het recht voor te allen tijde de prijslijsten te wijzigen. Gedurende de looptijd van een tussen Easy-Flow Software en opdrachtgever gesloten overeenkomst is Easy-Flow Software te allen tijde gerechtigd, met inachtneming van een tenminste 60 (zestig) dagen van te voren aan opdrachtgever schriftelijk gezonden mededeling, de prijzen te verhogen. Indien de prijsverhoging, tezamen met eerdere prijsverhogingen gedurende twaalf maanden daaraan voorafgaand, groter is dan het stijgingspercentage van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de totale bevolking (2010=100) vergeleken met hetzelfde prijsindexcijfer geldig twaalf maanden voor de prijsverhoging, heeft opdrachtgever het recht binnen dertig dagen na de bovenvermelde schriftelijke aankondiging van de prijsverhoging de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen.4 Vertrouwelijke informatie.

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.5 Eigendomsvoorbehoud.

Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Easy-Flow Software totdat alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in art. 2.3, volledig aan Easy-Flow Software zijn voldaan. Rechten worden aan opdrachtgever steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.6 Rechten van Easy-Flow Software en opdrachtgever.

 1. Het auteursrecht evenals alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle programmatuur, apparatuur of andere materialen (zoals: analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en dergelijke) evenals (ander) voorbereidend materiaal daarvan, of gedurende de looptijd van de overeenkomst aangebrachte wijzigingen in de programmatuur, berusten uitsluitend bij Easy-Flow Software en/of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander tenzij in een door Easy-Flow Software en opdrachtgever
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen, waaronder mede begrepen het voorbereidende materiaal, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Easy-Flow Software bevatten. Opdrachtgever verbindt zich onverminderd het bepaalde in art. 4 deze programmatuur en materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij anders overeengekomen. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur en/of andere materialen hoeven te gebruiken.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen betreffende het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur.
 4. Het is Easy-Flow Software toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Easy-Flow Software door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal EasyFlow Software op verzoek van opdrachtgever een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stellen.
 5. Easy-Flow Software zal opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat de door Easy-Flow Software zelf of in licentie ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Easy-Flow Software zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en schade betalen mits opdrachtgever EasyFlow Software onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan Easy-Flow Software overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Het bepaalde in art. 10 is onverminderd van toepassing. Indien een actie is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Easy-Flow Software de programmatuur vervangen of zodanig wijzigen als Easy-Flow Software juist acht. Deze vrijwaring is niet van toepassing indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen.
 6. Behoudens het geval dat Easy-Flow Software een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking stelt, heeft opdrachtgever het recht ten hoogste één reservekopie van de programmatuur te maken. Opdrachtgever is niet gerechtigd de bij de programmatuur behorende documentatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn.
 7. Indien opdrachtgever programmatuur ontwikkelt, of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt, dan wel als opdrachtgever het voornemen heeft dit te doen, en hij in verband met de interoperabiliteit van de te ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Easy-Flow Software ter beschikking gestelde programmatuur informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal opdrachtgever Easy-Flow Software schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Easy-Flow Software zal dan binnen redelijke termijn beoordelen of opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door opdrachtgever eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 8. De wettelijke bedenktijd na aankoopdatum of het tekenen van de gebruiksrechtovereenkomst bedraagt 7 werkdagen.


7 Medewerking door opdrachtgever.

 1. Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever Easy-Flow Software steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en indien dat voor de uitvoering van de overeenkomst door Easy-Flow Software noodzakelijk is, toegang verlenen tot de gebouwen van opdrachtgever en de benodigde faciliteiten aan Easy-Flow Software ter beschikking stellen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door Easy-Flow Software te verlenen diensten evenals voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
 3. Indien is overeengekomen dat opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling of gebruik van dergelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens en zal Easy-Flow Software vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruiken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Easy-Flow Software staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Easy-Flow Software het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Easy-Flow Software het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Easy-Flow Software in rekening te brengen.


8 Leveringstermijnen.

Alle door Easy-Flow Software genoemde (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan EasyFlow Software bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. EasyFlow Software is niet gebonden aan (levering)termijnen die vanwege omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Easy-Flow Software en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 9 en 10.9 Beëindiging.

 1. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en dat uitsluitend indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen als gevolg van de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
 2. Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Easy-Flow Software nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Easy-Flow Software vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 3. In afwijking van het bepaalde in art. 9.1 kan Easy-Flow Software de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Easy-Flow Software zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 4. Per de datum van beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever voor eigen risico en rekening de programmatuur die zich in de computer bevindt, verwijderen en alle op de gegevensdrager(s) vastgelegde programmatuur en de daarbij behorende documentatie aan Easy-Flow Software retourneren.


10 Aansprakelijkheid van Easy-Flow Software; vrijwaring.

 1. Easy-Flow Software aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Easy-Flow Software slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Easy-Flow Software voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 3. Easy-Flow Software is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door Easy-Flow Software gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
 4. De door Easy-Flow Software te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50 (vijftig) procent van het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactureerde bedragen (exclusief BTW) wegens reeds geleverde producten of diensten, welke Easy-Flow Software op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren.
 5. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Easy-Flow Software in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Easy-Flow Software. De in de art. 10.4 bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door opdrachtgever bedongen en door Easy-Flow Software verleende crediteringen.
 6. In geval van een onrechtmatige daad van Easy-Flow Software, of van zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Easy-Flow Software rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Easy-Flow Software slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan EUR 450.000,00 (vierhonderdvijftigduizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 7. Aansprakelijkheid van Easy-Flow Software voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.6, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis -waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis- in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan EUR 450.000,-- (vierhondervijftigduizend euro).
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Easy-Flow Software heeft gemeld.
 9. Easy-Flow Software kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde uitkomsten en/of resultaten van berekeningen, welke gebaseerd zijn op de door opdrachtgevers aangeleverde formules die gebruikt worden in de door Easy-Flow Software geleverde software.
 10. Easy-Flow Software kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde meetgegevens van apparatuur van de opdrachtgever, welke direct of indirect gekoppeld zijn aan de door Easy-Flow Software geleverde software. Datzelfde geldt voor de in de software verwerkte of te verwerken meetgegevens die naar de direct of indirect gekoppelde apparatuur verstuurd worden.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Easy-Flow Software voor alle schade die Easy-Flow Software mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Easy-Flow Software geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen:
  • aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Easy-Flow Software die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
  • aanspraken van derden, werknemers van Easy-Flow Software daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
  • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Easy-Flow Software geleverde producten of diensten die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.


11 Overmacht.

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.12 Uitvoering dienstverlening.

 1. Easy-Flow Software zal de dienstverlening, waaronder hier wordt verstaan: het door EasyFlow Software verlenen van diensten, zoals bijvoorbeeld organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, apparatuurselectie, systeemanalyse, informatie- en automatiseringsplanning, systeembeheer, facility management en interim management, assistentie bij ontwikkeling van programmatuur en opleidingen, met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan Easy-Flow Software de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 3. Indien dienstverlening plaatsvindt op basis van een vaste prijs is Easy-Flow Software gerechtigd betaling door opdrachtgever te verlangen per afgeronde fase.


13 Wijziging en meerwerk bij te leveren diensten.

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. Easy-Flow Software zal opdrachtgever op dat gebied zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Easy-Flow Software opdrachtgever van tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.


14 Ontwikkeling van maatwerkprogrammatuur

 1. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Easy-Flow Software zal de programmatuur ontwikkeling met zorg (laten) uitvoeren, hetzij op basis van door opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan opdrachtgever instaat, hetzij op basis van een door Easy-Flow Software ontwikkeld en door opdrachtgever goedgekeurd functioneel ontwerp.
 2. Indien is overeengekomen dat de programmatuur ontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan Easy-Flow Software de aanvang van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren uitstellen, totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 3. Opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van de programmatuur in zijn bedrijf zoals met Easy-Flow Software schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst geldt het gebruiksrecht zoals omschreven in art. 20. De broncode van deze programmatuur wordt niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld en opdrachtgever is niet gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 4. Indien de ontwikkeling van programmatuur voor opdrachtgever plaatsvindt op basis van een vaste prijs is Easy-Flow Software gerechtigd van opdrachtgever betaling per afgeronde fase te verlangen.


15 Wijziging en meerwerk bij de programmatuur ontwikkeling.

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden daardoor kan worden beïnvloed. Easy-Flow Software zal opdrachtgever wat dat betreft zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 2. Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal Easy-Flow Software opdrachtgever van tevoren inlichten indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst tot ontwikkeling van het functionele ontwerp en/of ontwikkeling van programmatuur in onderling overleg tussen partijen aanvullingen, en/of uitbreidingen en/of wijzigingen worden overeengekomen, zal dit worden aangemerkt als meerwerk en wordt tegen de dan geldende voorwaarden en tarieven door Easy-Flow Software aan opdrachtgever doorberekend. /li>


16 Oplevering en acceptatie.

 1. Easy-Flow Software zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties opleveren. De oplevering is voltooid nadat de programmatuur ter beschikking van opdrachtgever is gesteld of, indien dat is overeengekomen, na installatie van de programmatuur bij opdrachtgever.
 2. Op het moment van de ter beschikkingstelling dient opdrachtgever een ontvangstbewijs te ondertekenen.
 3. De programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na oplevering. Indien een acceptatietest op basis van de functionele specificaties schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door opdrachtgever, of 14 (veertien) dagen na oplevering, indien opdrachtgever Easy-Flow Software niet schriftelijk over fouten heeft geïnformeerd overeenkomstig het bepaalde in art. 16.4, of na het herstel van de gemelde fouten.
 4. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomende fouten de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever Easy-Flow Software hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 (veertien) dagen onderbroken wordt totdat de programmatuur in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert.
 5. Easy-Flow Software zal in dat geval de gemelde fouten binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld. De programmatuur wordt door opdrachtgever geacht te zijn geaccepteerd, indien deze in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert


17 Garantie.

 1. Gedurende een periode van negentig (90) dagen na aanvaarding zal Easy-Flow Software naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen. Easy-Flow Software garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Een dergelijk herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan Easy-Flow Software toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld.
 2. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever, dan wel een derde, zonder schriftelijke toestemming van Easy-Flow Software fouten verbetert dan wel andere wijzigingen aanbrengt. De garantie is slechts van toepassing indien en voor zover opdrachtgever de programmatuur gebruikt op de daartoe in de specificaties aangegeven wijze.


18 Fouten.

Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan: het niet voldoen aan de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of, bij gebreke daarvan, aan de door Easy-Flow Software verstrekte schriftelijke functionele specificaties; van een fout is alleen sprake indien deze kan worden gereproduceerd. Indien opdrachtgever fouten in de programmatuur constateert, maakt hij hiervan onverwijld schriftelijk melding aan Easy-Flow Software.19 Implementatie.

Indien schriftelijk overeengekomen, verzorgt Easy-Flow Software tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden op een in onderling overleg tussen partijen te bepalen tijdstip de implementatie van de voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur. Het verzorgen van een dergelijke implementatie beperkt zich tot de volgende werkzaamheden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen:

 • het inventariseren en invullen van de parameters van de maatwerkprogrammatuur;
 • technische voorbereiding van de terbeschikkingstelling en implementatie van de maatwerkprogrammatuur op de computer, zoals door partijen van tevoren schriftelijk vastgelegd. Easy-Flow Software zal dan de ingebruikstelling van de maatwerk programmatuur, of delen daarvan, schriftelijk aan opdrachtgever bevestigen.


20 Gebruiksrecht van programmatuur.

 1. Easy-Flow Software verleent opdrachtgever voor de duur van de overeenkomst het nietexclusieve recht tot het gebruik van programmatuur ter verwerking van gegevens, zoals beschreven in de bij programmatuur behorende documentatie. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht dat door Easy-Flow Software aan opdrachtgever wordt verleend uitsluitend het recht de programmatuur te laden, in beeld te brengen of fouten in de door de opdrachtgever gebruikte data te verbeteren.
 2. De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn/haar eigen bedrijf omstandigheden worden gebruikt op die verwerkingseenheid(heden) waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing kan de programmatuur tijdelijk op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt.
 3. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van Easy-Flow Software niet aan derden overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden of in zekerheid over te dragen, of op welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde te stellen. Opdrachtgever zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken. De broncode van de programmatuur wordt aan opdrachtgever niet ter beschikking gesteld.


21 Onderhoud.

 1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen, zal opdrachtgever overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Easy-Flow Software tijdens de werkuren in de programmatuur geconstateerde fouten aan Easy-Flow Software melden. Na ontvangst van de melding zal Easy-Flow Software naar beste vermogen eventuele fouten herstellen, hetzij ten kantore van opdrachtgever, hetzij elders, al dan niet langs telecommunicatieve weg, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Easy-Flow Software. Onder het begrip onderhoud wordt verstaan het verlenen van service met betrekking tot de programmatuur teneinde een ongestoord gebruik van de programmatuur te bewerkstelligen in combinatie met de apparatuur en systeemprogrammatuur. Storingen aan de apparatuur en/of systeemprogrammatuur vallen niet onder het begrip onderhoud.
 2. Voor het verbeteren van fouten en/of het opheffen van storingen in de programmatuur en/of remote diagnosis langs telecommunicatieve weg dient opdrachtgever toegang te verlenen tot de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de bij Easy-Flow Software gebruikelijke wijze ter beschikking worden gesteld. Easy-Flow Software garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten verbeterd zullen worden.
 3. Easy-Flow Software zal de kosten van herstel in rekening brengen in geval van onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik van de programmatuur, gebruiksfouten van opdrachtgever of van andere niet aan Easy-Flow Software toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Easy-Flow Software is of wordt onderhouden. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud.
 4. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Easy-Flow Software bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de programmatuur, deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Onder verbeterde versie wordt verstaan: een gewijzigde versie van de programmatuur, waardoor gebreken daarin worden hersteld of de logische samenhang wordt verbeterd of aanpassingen van de programmatuur in verband met kleine wijzigingen in bestaande wetgeving of andere van overheidswege uitgevaardigde maatregelen of ten gevolge van kleine wijzigingen in de systeemprogrammatuur van de apparatuur waarin de programmatuur is geladen.
 5. Na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Easy-Flow Software niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies en/of aanzienlijke aanpassingen van de programmatuur ten gevolge van wettelijke wijzigingen en overheidsmaatregelen of ten gevolge van aanzienlijke aanpassing aan de systeemprogrammatuur kan Easy-Flow Software een extra vergoeding vragen.


22 Vervanging nietige bepalingen.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Easy-Flow Software en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.23 Overdracht van rechten en verplichtingen.

Geen der partijen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd.24 Toepasselijk recht en geschillen.

 1. De overeenkomsten tussen Easy-Flow Software en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 2. 24.2 Alle geschillen, welke tussen Easy-Flow Software en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door Easy-Flow Software met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Minitrial- en Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) te Heemstede.